cz cz

Provozní řád PartybBusu
I. Úvodní ustanovení
Tento provozní řád upravuje podmínky pro pořádání kulturních, kulturně-vzdělávacích společenských akcí, kulturních produkcí a obdobných akcí na palubě Partybusu a současně podmínky pro přepravu osob, zavazadel, věcí a živých zvířat v Partybusu.


II. Výklad pojmů
2.1 Provozovatelem se rozumí společnost BusParty s.r.o., IČ: 24673242, se sídlem Praha 10, Kolovraty, Za Podjezdem 500, PSČ 10300, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 165087. Provozovatelem se pro účely tohoto Provozního řádu rozumí též zaměstnanec provozovatele nebo osoba jím pověřená.
2.2 Partybusem se rozumí autobus, který je upraven tak, aby bylo na jeho palubě možno pořádat Akce.
2.3 Akcí se rozumí kulturní, kulturně-vzdělávací společenská akce, kulturní produkce nebo obdobná akce (např. svatební oslava, narozeninová oslava, firemní večírek, třídní sraz, vánoční večírek, seznamovací večírek, soutěžní a výherní akce, karaoke, disco, karnevaly, sledování sportovních přenosů, kurzy a školení apod.) pořádaná na palubě Partybusu.
2.4 Přepravou se rozumí přeprava osob, zavazadel, věcí a živých zvířat v Partybusu (např. přeprava na různé kulturní, kulturně-vzdělávací akce, sportovní akce, na letiště a zpět apod.) zajišťovaná Provozovatelem na základě smlouvy uzavřené mezi Provozovatelem a objednatelem Přepravy. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Partybus není určen pro individuální přepravu cestujících, tj. pro přepravu na základě jednotlivé jízdenky.
2.5 Službou/Službami se rozumí pořádání Akce, Přeprava a další doplňkové služby, které bude Provozovatel v rámci konkrétní Akce nebo Přepravy poskytovat (zejm. provozování baru s obsluhou, zajištění občerstvení, prodej tiskovin).
2.6 Objednatelem se rozumí třetí osoba, která si na základě smlouvy s Provozovatelem objednala Službu nebo Služby.
2.7 Návštěvníkem se rozumí každá fyzická osoba, která si zakoupí Vstupenku nebo oprávněné vstoupí na palubu Partybusu na základě smlouvy uzavřené mezi Provozovatelem a Objednatelem.
2.8 Zastávkou je každé místo určené Provozovatelem nebo Obsluhou jako místo výstupní nebo nástupní.
2.9 Vstupenkou se rozumí doklad prokazující zaplacení ceny za vstup na Akci pořádanou na palubě Partybusu.
2.10 Obsluhou se rozumí řidič Partybusu, obsluha baru na palubě Partybusu a ochranná služba zajišťující na palubě Partybusu bezpečnost a pořádek.
2.11 Jízdou se pro účely tohoto Provozního řádu rozumí jakýkoli stav, kdy je v činnosti motor Partybusu.


III. Podmínky vstupu na palubu Partybusu
3.1 Návštěvníkovi může být Provozovatelem nebo jeho Obsluhou odepřen vstup na palubu Partybusu zejména jestliže:
 1. Návštěvník je pod vlivem alkoholu, drog a/nebo jiné omamné a/nebo psychotropní látky a/nebo má zažívací potíže;
 2. Návštěvník má při sobě alkoholické nebo nealkoholické nápoje, potraviny, drogy a/nebo jiné omamné a/nebo psychotropní látky, zbraně (zbraní se rozumí cokoliv, čím je možno učinit útok proti tělu důraznější), zábavnou pyrotechniku, výbušniny, hořlaviny, věci, které mohou způsobit poškození či znečištění Partybusu nebo ostatních Návštěvníků, věci které zapáchají, a jiné věci, jejichž přeprava je zakázána všeobecně závaznými předpisy nebo opatřeními orgánů veřejné správy;
 3. Návštěvník má silně znečištěnou obuv, oděv, obličej a/nebo jiné části těla;
 4. je zřejmě, že by Návštěvník vstupem na palubu porušil tento Provozní řád.

3.2 Provozovatel je oprávněn vyloučit Návštěvníka z paluby Partybusu zejména v těchto případech:
 1. Návštěvník se chová hrubě k ostatním Návštěvníkům a/nebo k Obsluze, zejména je obtěžuje, napadá, uráží, chová se agresivně, je hlučný nad míru obvyklou poměrům, provokuje neshody, rozpory a/nebo potyčky, poškozuje cizí věci, znečišťuje okolí apod.
 2. Návštěvník je ve stavu, který nedovoluje jeho bezpečný pobyt na palubě Partybusu, zejména není schopen sám využívat bezpečnostních prvků na palubě Partybusu, které mají zbránit zranění osob během jízdy Partybusu, a to především bezpečnostních pásů nebo přidržovacích madel/tyčí, nebo by mohl ohrozit nebo narušit bezpečnost a zdraví jiných Návštěvníků a/nebo Obsluhy.
 3. Návštěvník odmítá zaplatit za zkonzumované Služby (zejm. nápoje, občerstvení, tabákové výrobky, tiskoviny) a) Návštěvník jiným způsobem porušuje Provozní řád.

3.3 Posouzení, zda Návštěvník má nebo nemá být v souladu s článkem 3.1 Provozního řádu vpuštěn na palubu Partybusu nebo zda zde jsou podmínky pro jeho vyloučení z paluby Partybusu podle článku 3.2 Provozního řádu je zcela na uvážení Provozovatele a/nebo Obsluhy.
3.4 Odepření vstupu na palubu ani vyloučení Návštěvníka v souladu s články 3.1 až 3.3 Podmínek nezakládá Návštěvníkovi právo na vrácení byť i jen části ceny Vstupenky ani právo na náhradu jakékoli škody.


IV. Práva a povinnosti Návštěvníka
4.1 Návštěvník má právo uplatňovat podněty a připomínky ke kvalitě a úrovni Služeb, k chování a odborné způsobilosti Obsluhy a k pořádku a čistotě Partybusu.
4.2 Návštěvník je zejména povinen:
 1. chovat se k ostatním Návštěvníkům korektně a ohleduplně, dodržovat pořádek, nerušit provoz Partybusu a neomezovat ani neohrožovat práva jiných Návštěvníků ani Obsluhy;
 2. chovat se ohleduplně k interiéru i exteriéru Partybusu, jeho zařízení a vybavení a dodržovat čistotu. V případě ztráty, zničení nebo jiného poškození jakékoli části interiéru a/nebo exteriéru Partybusu a/nebo zařízení a/nebo vybavení je Návštěvník povinen uhradit Provozovateli v plné výši náklady na uvedení interiéru a/nebo exteriéru Partybusu a/nebo zařízení a/nebo vybavení (např. opravu, výměnu apod.). Provozovatel je přitom oprávněn rozhodnout, jakým způsobem dojde k uvedení do původního stavu a kdo ho provede;
 3. dodržovat bezpečnostní pravidla, zejména se za jízdy vestoje za každé situace držet madel, tyčí a dalších zařízení k tomu určených, za jízdy vsedě být připoután bezpečnostním pásem, za jízdy se zdržet pobytu v zadní části Partybusu (v části za měchy kloubu Partybusu), nemluvit za jízdy na řidiče Partybusu ani ho nijak neobtěžovat, nepohybovat se za jízdy v prostoru řidiče;
 4. nenastupovat ani nevystupovat z Partybusu mimo Zastávky, nevyklánět se z okna, nevyhazovat ani nevystrkovat z okna žádné předměty, neopírat se o dveře Partybusu;
 5. neužívat na palubě Partybusu drogy ani jiné omamné a/nebo psychotropní látky;
 6. nevnášet do Partybusu alkoholické nebo nealkoholické nápoje, potraviny, drogy ani jiné omamné a/nebo psychotropní látky, zbraně (zbraní se rozumí cokoliv, čím je možno učinit útok proti tělu důraznější), zábavnou pyrotechniku, výbušniny, věci, které mohou způsobit poškození či znečištění Partybusu nebo ostatních Návštěvníků, věci, které zapáchají, ani jiné věci, jejichž přeprava je zakázána všeobecně závaznými předpisy nebo opatřeními orgánů veřejné správy;
 7. nevstupovat na palubu Partybusu v silně znečištěné obuvi, oděvu ani se silně znečištěným obličejem a/nebo jinými částmi těla;
 8. respektovat pokyny Provozovatele a/nebo Obsluhy;
 9. být v Provozovatelem nebo Obsluhou stanovený čas nástupu do Partybusu na Zastávce (Provozovatel není povinen v případě nedochvilnosti Návštěvníka na Návštěvníka čekat);
 10. na požádání Provozovatele a/nebo Obsluhy předložit průkaz totožnosti, aby bylo možno ověřit jeho oprávnění vstupu na palubu Partybusu (týká se zejména Služeb objednaných Objednatelem),
 11. řídit se tímto Provozním řádem a ostatními závaznými dokumenty, na které tento Provozní řád odkazuje.

4.3 Všechny doplňkové služby, které bude možné využívat na palubě Partybusu v rámci Akce nebo při Přepravě (např. podávání nápojů, občerstvení, tabákové výrobky, tiskoviny), jsou úplatné. Návštěvník si je hradí sám podle platného ceníku služeb dostupného na baru Partybusu, který může Provozovatel kdykoli jednostranně měnit (vyjma případů, kdy cenu za tyto Služby (některé z nich) hradí za Návštěvníka Objednatel).
4.4 Návštěvník má nárok na obsazení pouze jednoho místa k sezení, pokud si nezakoupil více Vstupenek. Pokud je místo k sezení vázáno na místenku a Návštěvník, který je oprávněný k místence, projeví zájem toto místo obsadit, je Návštěvník bez místenky povinen mu toto místo k sezení ihned uvolnit.
4.5 Návštěvník smí kouřit na palubě Partybusu pouze na místech k tomu vyhrazených a musí přitom bezpodmínečně používat popelník.
4.6 Návštěvník není oprávněn brát na Akce pořádané v Partybusu zvířata. Výjimky může udělit Provozovatel nebo Obsluha před vstupem Návštěvníka do Partybusu. Podmínky Přepravy zvířat upravuje článek VI. Provozního řádu. 4.7 V případě Přepravy má Návštěvník nárok, aby byl bezpečně dopraven na místo určení. Návštěvník bere na vědomí, že Partybus nemá jízdní řád, a tedy že čas odjezdu závisí pouze na posouzení dopravní situace na trase ze strany Provozovatele, a to s ohledem na čas příjezdu na místo určení.
4.8 Pokud Návštěvník nevyužije Službu z jakéhokoli důvodu na jeho straně (nedochvilnost, nemoc apod.), nebude mít právo ani na částečnou refundaci ceny Vstupenky.


V. Práva a povinnosti Provozovatele
5.1 Provozovatel je povinen zajistit Návštěvníkům bezpečný pobyt na palubě Partybusu, bezpečnou Přepravu a nerušenou účast na Akcích. Za tímto účelem je oprávněn vykázat osoby, které výše uvedené narušují.
5.2 Provozovatel je povinen při Přepravě dovézt Návštěvníky včas na místo určení. Jestliže nebyl Návštěvník, který využil službu Přepravy, přepraven včas, nemá právo na náhradu škody.
5.3 Provozovatel je oprávněn vyžadovat po Návštěvnících dodržování tohoto Provozního řádu a v případě jeho porušení z toho vyvodit důsledky předvídané v tomto Provozním řádu.


VI. Přeprava zavazadel a zvířat
6.1 Při Přepravě může Návštěvník vzít s sebou do Partybusu s předchozím výslovným souhlasem Provozovatele a/nebo Obsluhy drobná zvířata (pokud tomu nebrání veterinární opatření), která jsou uzavřena v přenosných schránkách vybavených nepropustným dnem (to neplatí pro psy). Nelze přepravovat zvířat, která svým křikem nebo pachem mohou obtěžovat ostatní Návštěvníky. Přepravovat psy je možné pouze s náhubkem a na vodítku za stálého dohledu zletilého Návštěvníka, který zodpovídá za to, aby pes neohrožoval ani neobtěžoval ostatní Návštěvníky. Pes nesmí být umístěn na sedadlo.
6.2 Návštěvník odpovídá Provozovateli za škody způsobené přepravovaným zvířetem. Na odpovědnost Návštěvníka za škody způsobené zvířetem, které tento Návštěvník přepravuje, se vztahuje obdobně článek 4.2 písm. b) tohoto Provozního řádu. O celkovém množství přepravovaných zvířat rozhodne Provozovatel s ohledem na bezpečnost ostatních Návštěvníků a přepravovaných zvířat.
6.3 Při Přepravě si může Návštěvník vzít do Partybusu maximálně jedno zavazadlo o celkové hmotnosti do 30 kg, pokud mu Provozovatel a/nebo Obsluha neudělí výjimku.
6.4 Při přepravě na sportovní akce je Návštěvník oprávněn vzít do Partybusu kromě zavazadla podle článku 6.3 Provozního řádu i jeden kus příslušného sportovního vybavení (při přepravě na hory jeden pár lyží nebo jeden kus snowboardu apod.).
6.5 Návštěvník přepravující se společně s dítětem je oprávněn vnést do Partybusu dětský kočárek, pokud se jedná o dítě, pro které je dětský kočárek s ohledem na jeho věk nezbytností.
6.6 Zavazadla nebo jiné věci nad rámec článku 6.3 až 6.5 tohoto Provozního řádu je Návštěvník při Přepravě oprávněn vnést do Partybusu pouze s předchozím výslovným souhlasem Provozovatele a/nebo Obsluhy.
6.7 Cena za Přepravu zvířat, zavazadel a jiných věcí se řídí platným ceníkem Provozovatele.


VII. Vyšší moc a výluky
7.1 Provozovatel si vyhrazuje právo na přerušení nebo omezení provozu Partybusu v průběhu poskytování Služeb v odůvodněných případech způsobených vyšší mocí, a dále z důvodu nezbytných oprav nebo úprav, které se neslučují se zachováním běžného provozu nebo při kterých by mohlo dojít k ohrožení bezpečnosti Návštěvníků a/nebo Obsluhy.
7.2 Bude-li ve výše uvedených případech provoz Partybusu v průběhu poskytování Služeb nezávisle na vůli Provozovatele přerušen nebo omezen, nevzniká tím Návštěvníkovi právo na byť i jen částečnou refundaci ceny Vstupenky ani na náhradu jakékoli škody.


VIII. Prodej Vstupenek
Podmínky prodeje Vstupenek, jejich rezervace a ceny stanoví Provozovatel v nákupním řádu uveřejněném na internetových stánkách Provozovatele www.busparty.cz


IX. Ostatní ustanovení
9.1 Vstupem na palubu Partybusu nebo zakoupením Vstupenky (podle toho, který okamžik nastane dřív) Návštěvník vyjadřuje souhlas s tímto Provozním řádem a zavazuje se dodržovat všechna jeho ustanovení a nést následky za jeho porušení.
9.2 Na palubě Partybusu působí ochranná služba Provozovatele, která dohlíží na dodržování Podmínek, na bezpečnost všech Návštěvníků a činí opatření k nápravě stavů odporujících Provoznímu řádu.
9.3 Návštěvník vstupem na palubu Partybusu vyjadřuje souhlas s tím, že jeho pobyt v Partybusu bude monitorován průmyslovými kamerami a že bude po dobu nejvíce 30 dnů uchováván záznam pořizovaných záběrů, a to za účelem ochrany bezpečnosti, zdraví a majetku Návštěvníků a Obsluhy a ochrany majetku Provozovatele.
9.4 Návštěvník vstupem na palubu Partybusu vyjadřuje souhlas s bezúplatným pořizováním videozáznamů a fotografií své osoby, a to výhradně pro propagační účely Provozovatele
9.5 Návštěvník využívá Služby v Partybusu na své vlastní nebezpečí a je jen na jeho uvážení posoudit, zda je tělesně i duševně zdráv a připraven Služby využít.
9.6 V Partybusu platí zákaz nalévání alkoholických nápojů a prodávání tabákových výrobků osobám mladším 18 let. K prokázání věku je obsluha baru oprávněna požadovat po Návštěvníkovi doklady totožnosti. Pokud jednoznačně nebude věk Návštěvníka prokázán, není Obsluha oprávněna ani povinna Návštěvníkovi podat alkoholické nápoje ani prodat tabákové výrobky.
9.7 V případě pronájmu Partybusu bez Obsluhy se tento Provozní řád použije přiměřeně.


X. Závěrečná ustanovení
10.1 Pokud není v Provozním řádu stanoveno jinak, řídí se vztahy mezi Provozovatelem a Návštěvníkem zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
10.2 Tento Provozní řád je platný a účinný ode dne 29.10.2010
10.3 Provozovatel je oprávněn tento Provozní řád kdykoli jednostranně měnit vyvěšením nového znění Provozního řádu na jím určené místo v Partybusu; pokud Provozovatel vyvěsí nový Provozní řád během Akce nebo Přepravy, platí do skončení této Akce nebo Přepravy podmínky platné a účinné k okamžiku zahájení Akce nebo Přepravy a nové podmínky začnou být platné a účinné po ukončení dané Akce nebo Přepravy.
10.4 Tento Provozní řád může být vypracován také v dalších jazykových verzích. V případě rozporu mezi jazykovými verzemi má přednost verze česká.
10.5 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto Provozního řádu neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení tohoto Provozního řádu platná a účinná, přičemž na místo neplatného či neúčinného ustanovení se použijí svým výsledkem nejlépe odpovídající ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících danou otázku do doby, než Provozovatel Provozní řád upraví.